Støj fra vindmøller

Generelt omkring støj fra vindmøller

Vindmøller frembringer, ligesom alle andre maskiner, naturligvis en mængde støj. Støjen i moderne vindmøller er søgt minimeret mest muligt i den måde vindmøller bygges på. Bl.a. hænges gear og generator op i gummielementer og kabinen sluttes helt tæt og forsynes med lydsluser, som mindsker støjen.

Iht. Miljøministeriets bekendtgørelse, må støjen fra vindmøller i boligområder ikke overstige hhv. 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s. Støjen fra vindmøller må i det åbne landskab ikke overstige hhv. 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

På baggrund af ovenstående beregnes en minimumafstand til evt. bebyggelse, så støjkravene overholdes. Der sker stadig en bedre og bedre støjdæmpning af vindmøller, hvorfor minimumsafstanden til evt. bebyggelse ikke nødvendigvis forøges i takt med at vindmøllerne bliver større.

De moderne vindmøller kan i dag i de fleste tilfælde overholde ovenstående støjkrav. Der vil under alle omstændigheder blive opstillet vindmøller af en type, der kan overholde støjkravene.

Som det ses på figuren gør kravet til vindmøller, at støjen er væsentligt mindre end eksempelvis støj fra trafikken.

Skulle kravene ikke kunne overholdes, kan vindmøller indstilles i forskellige støjmodes, som regulerer støjen, så kravene bliver overholdt.

Se også videoen om Støj i hverdagen

Støj ved forskellige vindhastigheder

I offentligheden har der hersket en misforstået opfattelse af, at støjen fra vindmøller ændrer sig markant så snart vindhastigheden er uden for de 2 intervaller, hvor de lovgivningsmæssige krav er angivet.

I de moderne vindmøller, der opstilles i dag, ’knækker’ støjkurven omkring 7-8 m/s, hvorefter den i nogle tilfælde ligefrem falder. Det vil i realiteten betyde, at intervallet omkring de 8 m/s er det mest støjende interval som vindmøllen har. Det giver derfor også god mening at angive en støjgrænse ved de 8 m/s. Derudover vil baggrundsstøjen ved 8 m/s og derover oftest overstige vindmøllestøjen, hvorfor vindmøllerne sjældent kan høres. Baggrundsstøj kan f.eks. komme fra vinden i træer og vegetation eller vindstøj omkring huse.


Du kan læse mere i denne tekniske rapport, der er udarbejdet for Miljøstyrelsen i 2014.

Støj i hverdagen
Herunder finder du en video, der forklarer omkring støj i hverdagen, blandt andet vindmøller.

  • K/S St. Soels Energipark
  • Mariagervej 58B
  • 9500 Hobro
  • Danmark
  • 96207040